А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

30.06.2015 / 09:30 - Здравен навигатор
 
 Facebook

С признание от 31 конгрес по Трудова медицина в Сеул, Корея.

 

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работаПървата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа, посветена на 20-годишния Юбилей на Факултета по обществено здраве получи признание и доби популярност на 31 конгрес по Трудова медицина в Сеул, Корея, който се проведе от 30.05. до 05.06. 2015 г., като в едно от пленарните заседания на конгреса, ръководено от нашия сънародник д-р Иван Иванов от СЗО, Департамент Обществено здраве, Социални и екологични здравни проблеми, посочи създадената в България катедра по Трудова медицина като модерна база за академично обучение и интересните резултати от Конференцията, на която е присъствал.
Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа проведена на 15 май 2015г. в София хотел Балкан е посветена на 20-годишния Юбилей на Факултета по обществено здраве. Организаторите - Медицински Университет София и ректора чл. кор. проф. д-р Ванъо Митев, дм, дбн, създателя и декан на Факултета по обществено здраве проф. д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн и Българското академично дружество по трудова медицина с председател проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн представиха целите на конференцията. Обединяването на заинтересованите страни за осигуряване на здраве, работоспособност и безопасност при работа чрез добри научноизследователски практики, академично обучение и законодателни инициативи за профилактика и промоция на професионалното здраве в отговор на предизвикателствата пред работната сила и за социалната им защита бяха в центъра на вниманието на близо 200-те участника. Представителите от редица ведомства: Министерство на здравеопазването – зам. министър д-р Адам Персенски и главен държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев, зам.-министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев, представител на дирекция „Висше образование” на Министерство на образоването и науката, както и зам. председателя на г-н Георги Гьоков - зам. председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 43 НС и председателя на Синдиката на българските учители д. ик. н. Янка Такева и много участници от РЗИ, от СТМ и не на последно място от научноизследователската и академична гилдия по трудова и профилактична медицина, изслушаха пленарните доклади от първата сесия, посветена на международната и националната политика по здраве и безопасност. Международният характер на конференцията е от най-високо ниво: СЗО – Департамент по обществено здраве, Социални и екологични здравни детерминанти и Международна организация на труда, Отдел законодателство по здраве и безопасност, представени от изявените наши сънародници – д-р Иван Иванов, дм и Цветомира Радославова. Важно място в техните доклади имат глобалния план на СЗО за здраве на работещите и директива 161 за службите по професионално здраве. Посочване на критичните за България дейности, свързани с работната сила и нейното здраве и безопасност, както и важните функции на службите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд ще бъдат представени и от Балканските държави Македония и Гърция като положителен опит от региона. Следващата сесия насочва вниманието към Образователна политика в областта на трудовата медицина, безопасността, общественото здраве и здравните грижи с доклада на проф. д-р Каролина Любомирова, дм, зам.-ректор по УД, от доц. д-р инж. Лъчезар Радев, зам.-ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет, от Българския лекарски съюз д-р Димитър Ленков с акцент за „учене през целия живот”. Логично идват следващите сесии на конференцията, разискващи въпросите на държавната и фирмената политика по здраве и безопасност при работа, нормативните документи и превантивните подходи за преодоляване на рисковите фактори на работната среда и трудовия процес, като модератори тук са д-р Ангел Кунчев, зам.-изпълнителния директор на ГИТ и зам.-министър Гълъб Донев, пряко ангажирани с добрата трудовомедицинска практика и осигуряване на безопасността и работоспособността на работните места. Централно място в трудовомедицинската проблематика имат синдикатите: председателят Янка Такева на Синдиката на българските учители посочи добрите съвместни проекти за опазване и укрепване здравето чрез реализирането на съвместни практики с ФОЗ и катедрата по трудова медицина и обоснова необходимостта от сътрудничество с академичните структури за по-добри и по-силни медико социални дейности в тази посока. Превантивните подходи бяха разисквани от водещи национални специалисти в областта на предпазното професионално хранене от проф. д- Донка Байкова, дм, за антистрес подходите при работещите от проф. Захарина Савова, дм за ефективните етични интервенции от доц. Красимира Маркова, дм, за мястото на имуностимулаторите в трудовата медицина от акад. Богдан Петрунов и за промоцията за здравословен начин на живот при седящи професии от доц. Ташева и проф. Дашева- зам.-ректор НСА.
Провежданите дискусии, в рамките на постерната сесия, така и неформалните разговори по време на кафе паузата и обяда постепенно оформят заключителната сесия и резултатите на кръглата маса. В тази посока помогнаха докладите за научноизследователските и приложни проекти на катедра Трудова медицина и ФОЗ, на добрите практики от известни ръководители на международни проекти и заключителния доклад от проф. Д-р Невена Цачева за перспективите за развитие в областта на трудовата медицина.
На конференцията фирмите спонсори демонстрираха най-доброто за работещите в лични предпазни средства и предпазни екипировки от Българската асоциация ТРУД, ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ и ОЛИМП, от ПРЕВЕНТА ООД, възможностите за добър питеен режим при работещи при висок риск от „ДЕВИН”АД, за разпространение на знания и научнопопулярни публикации от ДОБИ ПРЕС и от Националната медийна група ПАРАДИГМА.
На конференцията почетен знак, почетна грамота и почетно членство получи създателя и декан на Факултета по обществено здраве проф. Цекомир Воденичаров за съществен принос при утвърждаване на школата по трудова медицина като неотменна част от общественото здраве.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Откриване на Първата национална научна конференция по трудова медицина, базопасност и работоспособност при работа от Проф. д-р Невена Цачева, дмн, първи ръководител на първата и единствена катедра по трудова медицина в България и Председател на Българското академично дружество по трудова медицина - 15.05.2015г., София хотел Балкан; Започна по традиция за всеки научен форум, организиран от Университетът, с химна на МУ-София.
Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
.
Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
Делови президиум на Конференцията: проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн – Създател и Декан на Факултета по обществено здраве, д-р Иван Иванов, дм - СЗО, Департамент Обществено здраве, Социални и екологични здравни детерминанти, ръководител екип „ Трудова медицина”, д-р Галинка Павлова, Зам. председател на БЛС, д.ик.н. Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители.
Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
Г-н Георги Гьоков - Зам. председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 43 НС, д-р Адам Персенски - Зам. министър на здравеопазването проф. д-р Веселин Борисов, дмн.
Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
Първи има думата основният организатор на Първата национална научна конференция по трудова медицина, базопасност и работоспособност при работа, Ректорът на Медицинския Университет Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, който подчертава факта „ Както Университетът е първи между първите в страната, така и естествено е създадена в МУ София и първата катедра по „Трудова медицина” , изтъкна необходимостта от академично обучение на баклаври и магистри по трудова медицина и работоспособност за целите на контрола, практика и профилактиката, както и за научното развитие на превантичната медицина в България и пожела следващата конференция да е с повече международни участници.
Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
Създател и Декан на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, ДМН - организатор на конференцията по случай 20 Годишния Юбилей на ФОЗ отбеляза със задоволство постигнатото от катедрата, обучените кадри – магистри по трудова медицина и работоспособност, докторанти , специализанти и реализираните проекти, за кратък период от създаването на катедрата през 2008г. както и приносът й към общата мисия на Факултета по обществено здраве като генератор на идеи, стратегии и концепции за едно по- добро обществено здраве. В този ред на мисли не пропусна да отбележи „младежкия ентусиазъм”на ръководителя на катедрата при нейното създаване и изграждане на учебните програми, научноизследователски проекти, създаването на комплексния лабораторен център за изследвания и обучение по оценка на риска, условията на труд и устойчива работоспособност.
Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа
Поздравления и пожелания за успех на конференцията поднесе зам.-председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 43 НС г-н Георги Гьоков.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Слова произнесоха и Почетния Ректор на Медицинския университет София Акад. Владимир Овчаров, Зам председателят на БЛС Д-р Галинка Павлова и Председателят на Акредитационния съвет при БЛС Д-р Юлиан Йорданов.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Участниците в Първата национална научна конференция по трудова медицина, базопасност и работоспособност при работа са магистри по трудова медицина и работоспособност, докторанти в катедрата по Трудова медицина, Ръководители и Управители на Служби по трудова медицина от цялата страна , студенти – кръжочници от студенскта секция по трудова медицина, професори, доценти и преподаватели от Медицинските университети в страната, от НСА, от Химикотехнологичния и металургичен университет, които взеха активно участие с доклади в пленарните сесии, в дискусиите, презентираха изложените над 50 постери и така академичната общност се обогати с нови идеи и възможности за опазване и укрепване на здарвето на работната сила.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

.

Първата национална научна конференция по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

 

още от Избор на редактора

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.