А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Цялотелесна костна сцинтиграфия и SPECT/CT за диагноза на костни метастази при пациенти с онкологично заболяване

13.03.2014 / 10:35 - Цоневска А., Димитрова М., Стефанов Ст.
 
 Facebook

Клиника по нуклеарна медицина, СБАЛО-София

 

Цялотелесна костна сцинтиграфия и SPECT/CT за диагноза на костни метастази при пациенти с онкологично заболяванеУвод: Стадирането на онкологичното заболяване представлява основна задача в клиничната онкология. То позволява предварителна оценка на болеста, правилно планиране на лечението и прогноза относно преживяемостта. Костите са третата по честота локализация на метастазиране след тези в белия и черния дроб и са предилекционно място за далечно метастазиране най-често при карцином на млечна жлеза, простата, бял дроб и др.


Повечето костни метастази започват развитието си като интрамедуларни лезии. Нормалната кост напрекъснато се ремоделира като поддържа баланс между остеокластната и остеобластна активност. Когато метастатичната лезия нарастне в костния мозък, околната кост претърпява остеобластна и остеокластна реакция в резултат на редица фактори (Фиг.1). Въз основа на остеобластния и остеокластния процеси, радиографските методи изобразяват метастазите като литични, склеротични (остеобластни) или смесени.


Фиг.1.


Диагнозата на костни метастази може да се постигне с различни образни методи. Образните методи визуализират различни аспекти на костната тъкан в зависимост от костната плътност, водното съдържание, кръвоснабдяването и метаболизма на костта. Откриването на остеолитични, остеобласни или смесени костни метастази може да се различава в зависимост от използвания метод и от неговата точност(1,2,3), (Таблица 1).
Таблица 1.


Цялотелесната костна сцинтиграфия (WB BS) играе главна роля в диагнозата и проследяването на метастатична костна болест поради цялотелесното изобразяване, относително ниската цена и ниско лъчево натоварване на пациента (4). Индикации за провеждането й са: 1. първично стадиране и проследяване при простатен Са (при пациенти с PSA >10ng/ml), бронхогенен Са , локално авансирал Са на мл.жлеза (при 30% от пациентите се наблюдават костни М). 2.Оценка на костната болка при всички онкологични локализации;3.Проследяване ефекта от лечение на вече доказани костни метастази- обективна оценка на терапията.Чувствителността на изследването е около 80% при Са на млечна жлеза, простата, бял дроб, стомах, яйчник, глава и шия, остеогенен сарком, Юинг сарком, невробластом и около 75% при меланом, бъбречен Са, рабдомиосарком, мултиплен миелом, лимфом и др.


Функционалните промени в коста предхождат анатомичните такива, затова визуализацията на костни лезии с WB BS предхожда позитивирането им с рентгеновите образни методи 3-8 месеца. Локалното повишаване на остеобластната активност може да се причини от редица процеси като първични и метастатични тумори, възпаление, фрактури, дегенеративни изменения, затова специфичността за изобразяване на метастази е сравнително ниска. При мултиплени метастази сцинтиграфския образ е характерен, но при солитарни лезии се изисква по-внимателна преценка и използване и на други визуализиращи методи (SPECT/CT, CT, MRI) за отграничаване на бенигнени от малигнени огнища(5,6,7).


Хибридният образ при SPECT/CT позволява прецизна анатомична локализация на хиперфиксиращите патологични огнища, което в повечето случаи отдиференцира бенигнени от малигнени лезии. Допълнително СТ образа визуализира литичните огнища, които се пропускат от сцинтиграфията и подобрява сцинтиграфския образ чрез корекция на разсеяното лъчение. Използването на нискодозов СТ редуцира лъчевото натоварване повече от 60%(8).


Цел: Целта на настоящото проучване е да се оцени ретроспективно има ли допълнителна диагностична стойност хибридният образ, получен при провеждане на SPECT/CT за оценката на съмнителни лезии в WB BS за костни метастази.


Материал и метод:
Анализирани са ретроспективно костните сцинтиграфии при 269 пациенти с различни онкологични заболявания, изпратени в клиниката по нуклеарна медицина за стадиране. При 29 от тези пациенти освен WB BS е проведено и SPECT/CT сканиране поради съмнителен за метастази резултат от цялотелесната костна сцинтиграфия. От тези пациенти 16 са с карцином на млечната жлеза, 7 – с простатен карцином, 2- с белодробен карцином, 2- с колоректален карцином, 1- с мултиплен миелом и 1 с карцином на пикочния мехур.


Цялотелесна костна сцинтиграфия (WB BS)


Провежда се на хибриден апарат SPECT-CT двуглава гама камера (Symbia T16, Siemens Medical Solutions) три часа след интравенозно инжектиране на 99mTc-MDP с активност 555-740 MBq. Записват се едновременно преден и заден пас с колиматор за ниски енергии и висока резолюция, в позиция на пациента по гръб. Използва се 140 keV фотопик с 20% прозорец, матрикс 256х1024 и най-малко 1 милион импулса на пас.


Веднага след края на изследването, записът се преглежда и при наличие на съмнителни лезии се преминава към SPECT/CT в съответната област.
SPECT/CT

Провежда се на хибриден апарат SPECT-CT (Symbia T16, Siemens Medical Solutions) в положение на болния по гръб. Записва се SPECT в орбита 360° с body contour в 60 стъпки през 6°, за 30 s на всяка стъпка, с матрикс 128х128. Веднага след това се прави СТ запис с параметри 130 Kv, 100mAs, 512x512 матрикс и стандартни филтри. СТ образите се реконструират с В08 kernel rec. за корекция на разсеяното лъчение и В60 kernel rec. за костен прозорец. Записите се обработват с оригинален софтуър (esoft, Siemens Medical Solutions) и се представят SPECT, CT и хибридни срези в аксиална, трансверзална и сагитална равнина. Образите са оценявани независимо и самостоятелно за да се избегне субективна оценка.
Резултати: От анализираните 269 WB BS, при 37 пациенти са диагностицирани костни метастази, при 161 пациенти са открити дегенератвини изменения в скелета, 42 пациенти са имали нормален костен скен и при 29 пациенти резултатите са били съмнителни за вторични костни лезии. При пациентите със съмнение за метастази (18%), лезиите са локализирани в прешлени на гръбначния стълб при 24(82,7%) пациенти, в ребра при 2(6,8%) пациенти, в пубисна кост при 1(3,5%) пациент, в ацетабулум при 1(3,5%) пациент, в ключица при 1(3,5%) пациент. При пациентите със съмнителни лезии е проведен SPECT/CT. Резултатите са показали метастатични лезии при 11(38%) пациенти с изобразени 27 нови огнища(Фиг.2) и дегенеративни изменения (остеоартрит и остеофитоза) при 18(62%) пациенти(Фиг.3).

Фиг.2
Фиг.3

(Фигурите към доклада може да видите ТУК)

Обсъждане:
Цялотелесната костна сцинтиграфия е широко използвано изследване за диагноза на костни метастази поради високата чувствителност на метода и релативно ниската цена. Специфичността на изследването обаче е сревнително ниска поради това, че повишен минерален метаболизъм се наблюдава при много патологични процеси в костите включително при възпаление, травма, остеоартрит (9,10), особено когато лезиите са солитарни. Ограничението за отдиференциране на бенигнени от малигнени лезии е най-голямо, когато те са локализирани в прешлените. В настоящото изследване съмнителните лезии в WB BS са при 18% от анализираните сцинтиграфии и при 82,7% лезиите са локализирани в прешлените. Прилагането на SPECT/CT в тези случай подобрява диагностичната точност на костната сцинтиграфия. Методът помага за точна локализация на хиперфиксацията на радиофармацевтика в костните структури. Комбинира се функционалната информация от SPECT с анатомичната локализация чрез СТ (11). В нашето проучване при 38% от съмнителните WB BS сцинтиграфии, с хибридния метод се доказаха костни метастази и при 62% - бенигнени лезии.


Заключение:
Хибридният SPECT/CT е метод на избор при съмнителен резултат от WB BS за отдиференциране на малигнени от бенигнени лезии. SPECT/CT има сигнификантен принос при стадиране на онкологични пациенти за доказване на костни метастази.

Литература:

1. Schirrmeister H., G. Glatting, J. Hetzel et al., “Prospective evaluation of the clinical value of planar bone scans, SPECT, and 18F-labeled NaF PET in newly diagnosed lung cancer,” Journal of Nuclear Medicine, vol. 42, no. 12, pp. 1800–1804, 2001.
2. Even-Sapir E., U. Metser, E. Mishani, G. Lievshitz, H. Lerman, and I. Leibovitch, “The detection of bone metastases in patients with high-risk prostate cancer: 99mTc-MDP planar bone scintigraphy, single- and multi-field-of-view SPECT, 18F-fluoride PET, and 18F- Fluoride PET/CT,” Journal of Nuclear Medicine, vol. 47, no. 2, pp. 287–297, 2006.
3. Ghanem N., M. Uhl, I. Brink et al., “Diagnostic value of MRI in comparison to scintigraphy, PET, MS-CT and PET/CT for the detection of metastases of bone,” European Journal of Radiology; vol.55, no.1, pp. 41–55, 2005.
4. Schillaci O. Hybrid SPECT/CT: a new era for SPECT imaging? Eur J Nucl Med Mol Imaging. Vol.32, no.5,pp.521–4,2005;
5. Han L., T. K. Au-Yong, W. C. M. Tong, K. S. Chu, L. T. Szeto, and C. P. Wong, “Comparison of bone single-photon emission tomography and planar imaging in the detection of vertebral metastases in patients with back pain,” European Journal of Nuclear Medicine, vol. 25, no. 6, pp. 635–638, 1998.
6. Nozaki T., K. Yasuda, T. Akashi, and H. Fuse, “Usefulness of single photon emission computed tomography imaging in the detection of lumbar vertebral metastases from prostate cancer,” International Journal of Urology, vol. 15, no. 6, pp. 516–519, 2008.
7. Rybak L. and D. I. Rosenthal, “Radiological imaging for the diagnosis of bone metastases,” Quarterly Journal of Nuclear Medicine, vol. 45, no. 1, pp. 53–64, 2001.
8. Helyar V., H. K. Mohan, T. Barwick et al., “The added value of multislice SPECT/CT in patients with equivocal bony metastasis from carcinoma of the prostate,” European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, vol. 37, no. 4, pp. 706–713, 2010.
9. Hamaoka T, Madewell JE, Podoloff DA,Hortobagyi GN, Ueno NT. Bone imaging in metastatic breast cancer. J Clin Oncol vol.22, no. 10, pp.2924–2953,2005;
10. Rybak LD, Rosenthal DI. Radiological imaging for the diagnosis of bone metastases.Q J Nucl Med vol.45, no.1,pp.53–64, 2001.
11. Römer W, Nömayr A, Uder M, Bautz W,Kuwert T. SPECT-guided CT for evaluating foci of increased bone metabolism classifiedas indeterminate on SPECT in cancer patients. J Nucl Med vol.47,no.6,pp.1102–1106, 2006;

Докладът е предоставен от доц. Антония Цоневска (на снимката), ръководител на Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО–София

 

още от Новини от деня
още от Доклади
още от Онкология

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.