Те споделиха мнението си за VII Научна конференция с международно участие на „УСБАЛ по онкология” ЕАД.

Както ви информирахме преди време, „УСБАЛ по онкология” ЕАД проведе VII Научна конференция с международно участие на тема „Новости в онкологията”.

Представяме ви отзиви на известни специалисти от форума:

Проф. Галина Куртева

Проф. Куртева, проведохте VII Научна конференция с международно участие на тема „Новости в онкологията”. Бихте ли споделили с какви впечатления останахте от форума?

В болницата сме на мнение, че е добре тази конференция да бъде формулирана като „новости”, не за друго, а защото когато се ангажираме с определена локализация се лимитира възможността да присъстват повечето от специалностите. Идеята на ръководството на болницата беше да въведем всички локализации, с всички възможни методи, като подберем най-новото. Неслучайно първо акцентирахме на съвременната диагностика, с което започна проф. Пиперкова, след това продължихме с новата апаратура в болницата и новите възможности за лъчелечение; разбира се, с всички нови клинични проучвания, с прицелното лечение в онкологичната практика на медицинските онколози и пр. Продължихме с различни топици, включително и по отношение на информационните системи и помощта им в ежедневната практика; т.е. минахме през различни и многопрофилни специалности, като подбрахме най-атрактивното и най-новото. Т.е. видя се най-новото въведено в болницата и моето лично убеждение е, че това е един възможен стил на продължаване на нашата конференция. Ако продължаваме в тази насока можем да разработим и новите модели – хирургични, например на туморите на млечната жлеза или на някои други локализации. Видяхте през първият ден присъствието на хирурзите. Те дадоха най-новите направления в тяхното лечение – с комбинирани резекции и т.н.

Сесията на сестрите, която традиционно провеждаме паралелно с основната конференция, също беше пълна с много интересни и нови публикации. Най-новото, което представихме от клиниката бе Новото ръководство – за мястото на медицинските сестри в контрола на нежеланата токсичност, нежеланите лекарствени реакции и какво може да помогне медицинската сестра в борбата с тях, което е много важно. Т.е., ако трябва да обобщя, форумът бе изпъстрен с различни профилни специалисти и доклади, което на мен много ми допадна.

Проф. Веселина Първанова

Проф. Първанова, бихте ли споделили Вашите впечатления от ежегодния форум, който провежда Националната онкологична болница?

Аз придобих впечатления за конференцията още в самото начало, тъй като в качеството ми на председател на Научния комитет на форума, трябваше да разгледам подадените ми резюмета от страната и от нашата болница.

Бих могла да направя коментар преимуществено в областта на лъчелечението. Естествено е, че през тази година има много доклади и те са свързани с успешното изпълнение на Оперативната програма „Регионално развитие” в областта на обновяването на лъчетерапевтичната апаратура в страната. Това доведе до въвеждане на нови методики, до равнопоставен достъп в страната в областта на лъчелечението.

Преди около 20 години в Скандинавските страни направиха обследване на резултатите при обновяването на лъчелечението. Това, което бяха заложили е, че се стигна до 5%, а при някои локализации дори до 10% подобряване на петгодишната преживяемост на болните. Така че ние очакваме, че всичко това, което бе направено у нас с толкова труд, с подкрепата на държавата и на ЕС, които отпуснаха безвъзмездни средства, ще доведе до позитивни резултати. Едно от най-съществените неща е, че дойдоха млади хора, започнаха да работят много физици в тази област, така че с удоволствие очакваме да видим какви ще бъдат резултатите.

Мога да кажа, че особено добри първи резултати се постигат в областта на радиохирургията, особено при болни, които са претретирани с медикаментозно лечение. Те получават помощ, а освен това, пациентите много бързо се включват след радиохирургията за допълнително лекарствено лечение, намаляват се разходите на обществото, които се дават за тези пациенти, а за болния най-важното е, че постига бърз резултат, с ниска токсичност. Мога да кажа, че дори имаме болни, които не напускат работното си място и облъчват мозъчните си метастази, например.

Лъчелечението се занимава с всички тумори в човешкото тяло, като не може да се прилага при незначителна част от тях. Бъдещето сега се свързва с въвеждането на нови методики; ще започнем и облъчване на единични метастази в черния дроб, ще работим и при панкреасни тумори, при първични иноперабилни тумори на черния дроб, при белия дроб и пр. Целият свят обаче все още се учи, тъй като радиобиологията не е докрай ясна при въвеждането на тези високи еднократни дози. Лъчелечението и лекарственото лечение вървят успоредно „ръка за ръка” по отношение на бързия напредък и бурното развитие, което наблюдаваме в областта.

Проф. Елена Пиперкова

Проф. Пиперкова, конференцията на „УСБАЛ по онкология” бе открита с Ваш доклад, който бе на тема „Преимущества на ПЕТ/МРТ в онкологичната диагноза и контрол на онкологичните заболявания”. Бихте ли очертали акцентите във Вашата презентация?

В доклада, който изнесох пред аудиторията се спрях на това кога, какъв метод е най-добре да се използва за по-точната, по-ранна онкологична диагноза при съмнение за злокачествено заболявоне, не диагностицирано с достъпните конвенционарли диагностични методи, за по-прецизното стадиране, което е от решаващо значение за терапевтичния подход и за определяне прогнозата на заболяването. Онкологичните заболявания са една много нехетерогенна група според локализацията, хистологията, биологичното си поведение и молекулярно-клетъчна активност, което определя и различните, индивидуални терапевтични подходи. Образните методи, в частност метаболитното нуклеарно- медицинско изобразяване, дават възможност да се запознаем в индивидуален план с онкологичния процес при всеки отделен пациент: размер и биологична активност на тумора, неговото разпрострастранение с прецизно стадиране в целотелесен обем, възможност за оптимизиране на комлексното противотуморно лечение, планирането на лъчелечение.

В нуклеарната медицина след 2000-та година все по-широко в клиничната онкология навлязоха хибридните скенери, които дават възможност да се получи структурно-анатомичен и функционален образи; т.е. освен локализацията, структурно размерният характер на тумора и евентуалните му разсейки на образите от компютърната томография (КТ) или магнитния резонанс (МРТ), на ПЕТ (позитронно-емисионна томография) или SPECT (еднофотонно-емисионна компютърна томография) се изобразява степента на туморната биологична агресия, метаболитна активност, прогностичната жизнеспособност и риска от рецидивиране.

Каква е разликата на идващата нова хибридна технология, клинично въведена от 2010 година в редица държави от EC, а именно – Позитронно-емисионна томография с магнитен резонанс (ПЕТ/МРТ), в сравнение с вече съществуващата и разпространена хибридна техника ПЕТ/КТ?!

Разликата е във вида на хибридизацията на ПЕТ с КТ или ПЕТ с МРТ диагностични скенери.

При вече разпространения ПЕТ/КТ хибриден скенер след 2000-ната година се използва позитронна томография, насложена върху компютър-томографски образ, който се прави, за да повиши качеството на ПЕТ-образа и да локализира точно биологично активните огнища в човешкия организъм; да постави по-точна онкологична диагноза и прецизно стадиране на разпространение на онкологичното заболяване в цялото тяло на пациента с едно изследване, да отчете химиочувствителността, дали се „убива” туморът чрез сравняване на ПЕТ образите преди, в хода и след проведеното лекарствено лечение. Понижението на активността в болестните огнища на контролните ПЕТ образи (iPET) спрямо изходните, показва много бързо метаболитния ефектът от лекарственото лечение, докато КТ (iCT) изобразява структурно-размерната промяна със „свиване“ на туморните лези като отговор на лечението, а този ефект е много по-бавен от метаболитния.

В сравнение с магнитно-резонансната томография ПЕТ/КТ има редица свои ограничения. При ПЕТ/МРТсе преодоляват ограниченията на ПЕТ/КТ. Известно е, че магнитно-резонансната томография е с много по-висока разделителна способност, с много по-добър контраст, с много по-добра чувствителност и специфичност при болестните промени и оценка на меките тъкани. МРТ е образен метод на избор за диагноза и стадиране на онкологичните заболявания в малкия таз, като гинекологични тумори, карцином на простатната жлеза, при много малките метастази в мозъка, черния дроб и във всички случаи, когато ПЕТ компютърната томография не може да реши определен онкологичен проблем за стадиране.

ПЕТ/МРТ е създаден технологично много по-трудно в годините, по-усъвършенствуван за ПЕТ диагностика в условията на магнитно поле, с по-висока диагностична точност, по-висока цена и за съжаление у нас няма такъв хибриден скенер. ПЕТ/МРТ успешно се прилагяа в Клиничната онкология в страните членки на ЕС и по ЕС-стандарт трябва да има един такъв скенер на 1 млн население.

Създаденият ПЕТ/МРТ е абсолютен хибрид. ПЕТ работи във високо-магнитно поле, а не е механично сбор на нискодозовата КТ с ПЕТ скениране, както е при ПЕТ/КТ за изрязване на фона и анатомична локализация на метаболитните промени в човешкото тяло.

Много важен, незаменим приоритет е че при ПЕТ/МРТ лъчевото натоварване за пациента е 73% по-ниско от това при ПЕТ/КТ. Това прави ПЕТ/МРТ най-подходящ за изследване на деца и юноши с онкологични заболявания, както и на онкоболни, които подлежат на по-чест диагностичен контрол. Така се постига отличен диагностичен контрол на лечението и прогнозата на болестта с минимално лъчево натоварване и спазване на принципа на ALARA в медицинската практика, т.е. образно казано „изписвайки вежди, да не избодем очите”.

ПЕТ/МРТ преодолява ограниченията на ПЕТ/КТ скенирането, с по-висока диагностична точност, по точен контрол на тумори в малкия таз - онкогинекология, простатен карцином, централна нервна система, злокачествени новообразувания в детско-юношеската възраст 4-5 пъти по-ниско лъчево натоварване.

В презентацията ми Преимущества на ПЕТ/МРТ в онкологичната диагноза и контрол на онкологичните заболявания” на VII Научна конференция с международно участие на тема „Новости в онкологията” разглеждам подробно, с примери от клиничната практика конкретните диагностични възможности на ПЕТ/МРТ и приоритетите му спрямо ПЕТ/КТ.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече