От тази година Департаментът по биоетика при ЮНЕСКО обявява Първото глобално честване на Световен ден на биоетиката.

В днешния ден Денят на биоетиката се чества от всички 114 секции по биоетика в цял свят по уеднаквена програма и събития на тема "Достойнство и права на човека: /Член 3 на Всеобщата Декларация по Биоетика и Права на човека, приета на този ден 2005 г. от 191 страни в света/.


"В Ръководството по биоетика на ЮНЕСКО човешкото достойнство се разглежда като присъщо качество на личността, способна на размисъл, чувствителност, словесна комуникация, свободен избор, на самоопределение в поведението и творчество.


За разлика от материалните блага и финансовите средства, човешкото достойнство няма външен еквивалент. То е цел само по себе си. Всички хора са равни по достойнство, независимо от пол, възраст, социален статус или етнос.


Признаването на достойнството като основополагаща идея изисква уважение на човешките права, самооценка и свобода на волята, както и грижа за личното пространство на човека. То също така изисква да се зачитат приоритетно интересите и благополучието на отделната личност пред интересите на обществото, общността или определен вид полезна публична дейност."


С тези въвеждащи думи на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, Декан на Факултета по обществено здраве към Медицински Университет-София започна форумът, посветен на биоетиката, който се проведе в столичния хотел "Хилтън" на 19 октомври 2016 година.


"Като се анализират етическите рискове в съвременната ситуация, се определят основните субекти в риск, за да бъдат те привлечени към осмисляне на етическите проблеми. Професионални общности, медиите, институциите на културата и изкуството, социалните институции, изследователи от различни научни области, държавни и обществени организации, представители на отговорни недържавни институции са участници в етическите дискусии със статута на съмишленици и партньори.


Националните конференции по етика и свързаните с тях издания успешно демонстрират жизнеспособността на националната етическа мрежа. Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве и Български лекарски съюз, със своята активност, етическа чувствителност, креативност и изследователски дух имат изключителни позиции и значение за изграждането и функционирането на националното етическо пространство. Бидейки много тясно обвързани с разтърсващите промени на биомедицинските и технологични реалности, те се оказват (в сравнение с останалите професионални общности) многократно по-адекватни на актуалната етическа ситуация, демонстрирайки готовност сами да изследват етическите рискове и да провокират диалог, да търсят възможности за овладяване им, да толерират социалните позиции на етиката и да защитават статута на етика като експерт", каза проф.Сашка Попова.По време на форума бяха обявени и наградите на участващите студенти и докторанти в състезанието на постери и плакати по случай Световния ден на биоетиката.


"Горда съм да споделя с вас новината, която получих тези дни от Централния комитет към ЮНЕСКО за честването на Деня на биоетиката. 114 секции по биоетика на различни държави са изпратили постери и плакати за участие в международното състезание. Специално създадената комисия за конкурса на художествено изработени плакати номинира на второ място плаката на студентката по медицина във втори курс на нашия университет - Катя Корчева", каза проф. Попова.

За особен принос за общественото здраве по време на форума бе награден маг.фарм. Христо Григоров, д-р х.к., председател на Българския червен кръст и д-р Огнян Палавеев, изпълнителен директор на фармацевтична компания.


В студентското състезание на постери и плакати спечелиха:

Първо място-Катя Корчева – студентка по медицина, втори курс Медицински факултет с плакат на тема "Достойнство и права на човека“

Второ място-Росица Маркова – студентка ОЗЗМ, трети курс при ФОЗ с постер на тема Съвременни проблеми и предизвикателства пред биоетиката


В състезанието за постери на докторанти Организационният комитет на Конференцията отреди:

Първо място на докторант Момчил Баев с постер на тема “Осигуряване на медицинска помощ в условията на бежанска криза в Европа“.

Второ място на докторант Емил Спасов с постер на тема "Права на пациента при получаване на медицински услуги в първичната извънболнична помощ“.

Благодарение на дейността на Българската секция по биоетика и ползотворното й сътрудничество с останалите секции към Международната мрежа по биоетика успешно се реализира в преподаването на ФОЗ Образователния проект на ЮНЕСКО за дължимото поведение на медицинските специалисти. През последните години интензивно се обновяват учебнте програми на ФОЗ в в съответстве с етичните принципи и стандарти в съвременната медицинска практика, стана ясно по време на форума.

Беше представена и новата учебна програма за младежко образование по биоетика. Създаден е екип от преподаватели във ФОЗ: доц Янакиева, доц. Попова, ас. Воденичарова и ас. Трендафилова, които съдействаха за превода и издаването на новото учебно ръководство по биоетика на ЮНЕСКО. Към настоящия момент екипът разработва проект за обучение на учители по учебната програма, което ще стартира пред 2017 година. Въвеждането на този новаторски проект ще създаде възможност за обучение на децата в различните възрастови групи по основните етични принципи и ценности с подходяща методология.

По думите на проф. Попова преподавателите от ФОЗ ще работят и занапред за утвърждаване на принципите на биоетиката от Всеобщата декларация по биоетика и правата на човека, която осигурява обща платформа за постигане на хуманно здравеопазване.


Ето какво споделиха и някои от участниците във форума пред "Здравен навигатор":

Доц. Мариела Деливерска:

Доц. Деливерска, бихте ли засегнали теоретичният и практичен аспект в обучението в Катедрата по медицинска етика и право?

Факултетът по обществено здраве и в частност Катедрата по медицинска етика и право работят за развитието на биоетиката в национален и международен план. Биоетиката като основен регулатор на общественените взаимоотношения, не само в системата на здравеопазването, но и в различинте сфери на дейност на обществения живот, има много силно влияние върху начина, по който се реализират тези обществени отношения, и в частност, начинът, по който се спазват основните човешки права. Това са правата, които имаме като граждани и по-специално като пациенти и ползватели на медицински услуги. Поради тази причина е изключително важна дейността, свързана с реализиране на медицинска дейност и услуги да бъде балансирана от гледна точка на потребителите на тези услуги, от гледна точка на доставчиците и на всички междинни звена, които имат отношение към тази дейност. Ние като Факултет, който е част от МУ-София, имаме ангажимент, не само към практическото прилагане на достиженията на биоетиката, но и по отношение на обучението и въвеждането на стандартите, които етиката залага. На базата на нашето преподаване, успяваме да формираме съзнанието у обучаващите се що се отнася до отношенията в сферата на здравеопазването.

Каква е спецификата на биоетиката и прилагането й в сферата на общественоте отношения и в частност в дейността на медицинската помощ?

Спецификата е в това, че етичните стандарти и принципи в сферата на предоставянето на медицински услуги, са такива, от които се нужде всеки един от нас. Тя има отражение върху предоставянето на медицински услуги и поради тази причина всички ние като потребители или доставчици на такива, сме длъжни да въвеждаме основните изисквания и стандарти, както на теоретична база, така и практическото им прилагане.

Ежедневно в практиката си се сбъскваме с неразбиране на взаимовръзката на етични норми, правни норми и регулиране на обществените отношения посредством тези норми.

В тази връзка каква е ролята на биоетиката с основните човешки права и по-специално с правата на пациентите?

Правата на пациентите и биоетичните норми, приложени по отношение на тях, са гарант за спазването на основните човешки права. Всички ние, в качеството си на пациенти, разполагаме с основните права, и на следващо място имаме възможност да реализираме и специфичните права по отношение на конкретните видове предоставени ни медицински услуги.

Къде е приложима биоетиката във въвеждането на нови технологии и медицински стандарти?

Спазването на медицинските стандарти в практиката е ключов момент по отношение на възможността всеки един от нас да има достъп до медицинска услуга и по отношение на това да бъде предоставяно максимално високо ниво на качество на тази услуга. Що се отнася до биоетиката и новите технологии, и въвеждането им в медицинската практика, от изключително голямо значение е биоетичните принципи и норми да гарантират ненарушаването на правата ни, които са гарантирани не само на национално ниво, но и по силата на международното право.


Росица Маркова, студентка ОЗЗМ, трети курс при ФОЗ с постер на тема Съвременни проблеми и предизвикателства пред биоетиката, спечелил втора награда:

Участвам в Световния ден на биоетиката с тема "Достойнство и права на човека" като темите, които ме вълнуват са главно аборт и евтаназия. Последните събития в Полша ме насочиха по-специално към темата за абортите.

За мен това е трето участие на такъв голям форум, а това е първата ми награда, която ме мотивира да продължавам да работя в същия дух. Надявам се да продължат да се организират такива събития, на които да имаме възможност за срещи, дискусии и сътрудничество.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече