Някои иновативни възможности за възстановяване на хомеостазата след химиотерапия.

През 2005 г. по предложение на Европейската федерация по имунология денят 29.04. се чества всяка година за Световен ден на имунологта и имунолога. Във връзка с отбелязването на този световен ден поканихме Доц. д-р Манев, придобил първата диплома у нас с тази специалност , носител на купата "Изобретател на 2016 г., да ни въведе в предверието на предмета на имунологията-стратегическо направление в съвременната биология и медицина.

ВЪВЕДЕНИЕ В ИМУНОЛОГИЯТА

Във филогенезата в своята еволюция при бозайниците и човека е възникнала високоспециализирана сложна система от белтъчни молекули и клетки,чието единствено предназначение е да поддържат постоянството на макромолекулите в организма,което е генетично детерминирано.Какво означава това? Доказано е ,че всяко денонощие у нас мутират около 10 милиона клетки и,че няколко милиона от тях носят в различна степен характеристики на злокачествени промени.Ролята на имунната система е да открие и унищожи всяка клетка или молекула ,която не отговаря на генетичния код.Ако преди около половин век се приемаше ,че ролята на имунната система е основно да ни защитава от микроорганизмите в околната среда ,то съвременното разбиране е много по-широко.Става дума за защитата на организма от молукули и клетки,които са генетично чужди за организма,а защитата на макроорганизма от микроорганизмите е само частен случай. Предметът на имунологията е структурата и функцията на имунната система изградена в хода на еволюцията.Докато генетичните механизми осигуряват постоянството и съществуването на вида ,то имунната система гарантира хомеостазата на вътрешната среда и същестуването на индивида в неговото онтогенично/индивидуално/ развитие. Имунологията е фундаментална медико-биологична наука,която се интересува и разглежда основните въпроси на имунната с-ма,антигените и антителата,техните взаимодействия и доказването им,характерът на хуморалния,локалния и клетъчния имунитет,въпросите на имунопатологията,инфекцията и имунитета,имунологията на туморите,трансплантационният имунитет и др.За да се разграничи предметът на фундаменталната имунология от проблемите и задачите на клиничната имунопатология с решение на работната група по клинична имунология към СЗО от 15.Х. 1971г се признава клиничната имунология за основна клинична медицинска специалност,равноправна на вътрешни болести,хирургия и т.н. други медицински специалности.В решението на СЗО са обособени следните раздели на клиничната имунология: 1.Имунология на имунните дефицити. 2.Имунология на автоимунните и алергични болести. 3.Трансплантационна имунология. 4.Имунология на туморите.5.Имунология на репродукцията. През 1991г се прибави по предложение на имунолози от САЩ и шести раздел "Клинична имунология на сърцето"за ранна диагностика на болестен процес в миокарда.Тя има за предмет да се прихваща рано още на ниво болестен процес рано преди клинична симптоматика и преди рутинните методи за диагностика. Макар и с около 25 години закъснение имунологията беше призната у нас и от 1994/1995г клиничната имунология е призната за основна медицинска специалност.В тази кратка обобщаваща историческа справка има едно изключение,което историческата истина и професионалния морал го изискват да се знае и се признае изминатия трънлив път от български лекар преди признаването на специалноста клинична имунология у нас.Това е пътят изминат от Доц.Манев, първата диплома у нас със специалност имунология.Като студент започва да се интересува и занимава с имунология на туморите като кръжочник в катедрата по патофизиология при Медицинска академия /МА/ София. Оттогава датират и ранните му проучвания и някои оригинални идеи публикации в тази област.В началото на 70-е години се той се позовава на една възможност,която дава правилника за след дипломна калификация,според която може да се придобие специалност по т.н.извънноменклатурни медицински специалности/генетика,токсикология и др./,ако се премине индивидуален план са специализация.Такава специализация по индивидуален план по клинична имунология Д-р Манев осъществява макар и след безброй трудности за периода 1974-1977г.Близо 10 години по-късно през 1986г му се разрешава да придобие специалност с държавен изпит проведен със заповед на Министъра на здравеопазването тогава Академик Радой Попивенов подписана на 29.04.1986г. Около 20 години по-късно по предложение на Европейската федерация по имунология и по стечение на случайността датата 29.04. е приета за отбелязване "Световния ден на имунологията и имунолога " По повод връчването му на купата "Изобретател на 2016 г. за регистриран световен приоритет с три патента в областта на кллетъчната и молекулярна медицина и в частност насочени за възстановяване хомеостазата при онкоболни доц.Манев даде пресконференция в качеството си на председател на здравната фондация "Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда"и председател на програмния консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака.На пресконференцията проведена в БТА на 15.12.2016 г. бе обявена Национална благотворителна кампания за разкриване първата в Европа "Високотехнологична клиника за възстановяване след химиотерапия. Повече подробности за благотворителната кампания,"Апела" и банковата сметка са дадени в сайта www.immuno-bg.org

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече