Тенденцията за по-малка инвазивност при диагностицирането на исхемия навлиза с бързи темпове в практиката.

Това стана ясно по време на фирмен симпозиум на фирма Bracco, посветен на нарастващата роля на физиологията и визуализацията на коронарните артерии в катетаризационната лаборатория.

Лектори на симпозиума по време на VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология бяха доц. Василев и д-р Гелев, които представиха и клинични данни от практиката.

Ето какво разказа д-р Гелев пред “Здравен навигатор”:

Д-р Гелев, започнахте Вашата лекция с FFR като възможност за установяване на исхемия. Разкажете ни повече за метода.

FFR се превръща в златен стандарт за установяване на исхемията. Демонстрирахме това с един от представените случаи по време на изминалата сесия.

Налични са данни от множество проучвания, които доказват ефективността на метода. Освен по-ефективното лечение на болните, използването на FFR е икономически оправдано и води до по-ниски разходи.

За всички нас е ясно, че исхемията е състояние, което трябва да бъде лекувано. Ангиографията не винаги може да ни даде сигурни данни за това дали една стеноза създава исхемия. В същото време не при всички болни могат да се приложат всички неинвазивни методи, които обективизират състоянието.

В България най-разпространена е стандартната ЕКГ проба с натоварване, която от известно време минава на заден план в гайдлайните. Това, което се изисква днес, е прилагането на образна методика при обективизацията. По този начин не само става ясно дали има наличие на исхемия, но и се доказват зоната и обемът й.

Съществува изключително голяма корелация между данните, които ни дават FFR и CT-ангиографията. Методът е много полезен и би могъл да се приложи в няколко центъра в страната. Преди стентиране чрез него може да се определят видът, диаметърът и дължината на стента, който ни е нужен.

Друга интересна методика е изследването на FFR чрез ангиография на две ангиографски проекции, която ни показва коя от лезиите е сигнификантна.

Споменахте системата ACIST RXi . Какво представлява тя и какви са предимствата й?

Системата ACIST RXi представлява FFR, който е концептуално по-различен. Досега философията бе в дистално измерване на FFR след стенозата и съпоставянето му с налягането в началото на коронарната артерия. Системата бе чрез базиран водач - wired based.

При ACIST RXi FFR измерването е базирано на микрокатетър с датчик, който има предимството, че може да бъде използван върху водача, с който работим. FFR водачите не са безкрайно гъвкави и често преминаването през извивки или лезии е проблем.

Второ важно предимство е, че не губим достъпа до съда. За да определим FFR с другите водачи, трябва да изтеглим водача и да оставим съда, без той да бъде подсигурен.

Трето предимство на системата е нейното бързо пускане в действие, което води до бързо измерване.

Представихте Ваш собствен клиничен случай. Защо избрахте този пациент?

Случаят, който презентирах, бе интересен по две причини. От една страна ние използвахме голяма част от възможностите на инвазивната диагностика и функционалната оценка. Това, което бе интересно, е, че те се допълват.

Това бе пациент с няколко серийни лезии, които изглеждат гранично сигнификантни и за които ултразвуковото изследване потвърди, че не са значими като площ. Същевременно измерването на FFR доказа, че лезиите са сигнификантни.

Това не е неочаквано, тъй като всяка една лезия по дължината на съда интерферира върху другите и понякога сумарното им действие може да бъде значимо. Единственият начин да се докаже това е чрез функционално изследване.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече