Методът е един от най-разпространените в света.

Популярността е свързана с високата ефективност, установена при прилагането на хомеопатичното лечение. В едно проучване на фондация Бертелсман (Здравен мониторинг 2014 г.), например, над 80% от анкетираните са отбелязали, че общото им здравословно състояние, както и психическото им състояние са се подобрили, а здравословните им проблеми са получили облекчение с помощта на хомеопатията. (1) Тази субективна оценка се подкрепя от голям брой от международни клинични проучвания, с клинично значими резултати, доказващи облекчаването на болестните симптоми и подобрено качество на живот на пациентите след прилагане на хомеопатично лечение. (2) Други изследвания документират сигнификантно намаляване на употребата на конвенционални медикаменти, когато се използва хомеопатична терапия. Например 50% по-малко прием на антибиотици при инфекции на горните дихателни пътища, при еднакво благоприятно протичане на заболяването, когато се прилага хомеопатично лечение. (3)

Здравният мониторинг, публикуван през 2014 г. в Германия (4), е изготвен въз основа на анкета сред здравноосигурени, като анализира и оценява всичко, което се случва в немското здравеопазване от гледната точка на пациентите. Резултатите от това първо по рода си проучване на достъпа до хомеопатична помощ, хвърлят повече светлина върху причините, поради които германците предпочитат лечението с хомеопатия (Фигури 1, 2, 3, 4).

Хомеопатичната помощ в Германия е достъпна за всички

Хомеопатичното лечение е включено като възможност за избор в рамките на държавното здравно осигуряване в Германия (GKV). От много години то се покрива със специални договори на здравните каси с различни обединения на лекари или с Германската асоциация на лекарите хомеопати. 69 от общо 134 здравноосигурителни каси, които обхващат около 70% от всички здравноосигурени съгласно закона лица, покриват такива хомеопатични услуги. В някои федерални провинции хомеопатично лечение е възможно при абсолютно всеки лекар, ако пациентът го желае. При други здравноосигуреният трябва да си избере лекар хомеопат, който в този случай поема функцията на общопрактикуващ лекар. Лекарите с хомеопатична практика преминават специализирано обучение, за което има грижа Германската асоциация на лекарите хомеопати.

Здравният мониторинг от 2014 г. е проведен сред сключилите договор със застрахователно дружество BARMER GEK (това са около седем милиона души между 18 и 80 години). BARMER предлагат на здравноосигурените и двата модела, чрез които могат да получат достъп до хомеопатична помощ. Това проучване е първо по рода си в такъв обем, проведено в Германия. Затова дава много важен поглед в опита и оценката на хомеопатията от немските пациенти.

В анкетата са се включили 6 930 здравноосигурени, разделени на 3 групи с различен модел на здравно осигуряване:

  • Група 1 – с избор на лекар хомеопат като личен лекар.
  • Група 2 – с договор за здравно осигуряване и възможност за хомеопатично лечение.
  • Група 3 – без хомеопатия в рамките на здравноосигурителния пакет.

В следващата фигура са включени отговори на анкетираните какви са предимствата на хомеопатията според тях (Фиг. 1).

По-млади, по-образовани и повече жени са привърженици на хомеопатията

Резултатите от анкетата показват ясно защо пациентите се обръщат към хомеопатията като терапия и защо я харесват толкова много. В група 3 – хората, които не желаят хомеопатична помощ в здравния си пакет, средната възраст е най-висока, а образователната степен по-ниска, отколкото в групи 1 и 2, с пациенти, които се лекуват с хомеопатия по различен здравноосигурителен модел. В групи 1 и 2 също така делът на жените е много по-голям (съответно 83% и 82,5%) и хората имат по-високо образование, отколкото в група 3. Няма значителни разлики обаче в доходите на трите групи здравноосигурени. Можем да кажем, че има равнопоставеност за достъпа до хомеопатично лечение като избор на пациента. Привържениците на хомеопатията не случайно по-често са жени, тъй като отговорността за здравето им в личен план, както и за това на семействата им, е техен приоритет.

Тези резултати съответстват на наблюденията и в други изследвания (5), които показват, че хомеопатичните лекарства много по-често се приемат от жените, отколкото от мъже; както и че хората, които използват хомеопатия са по-образовани и по-млади.

Над 80% от анкетираните нямат никакви съмнения в ефективността на хомеопатията

Цялостната оценка на здравноосигурените за успеха на хомеопатичното им лечение е със средната стойност 1.8 (отлична оценка по стандартите на немската образователна система). При повече от 80% от включените в проучването е имало подобряване в общото състояние, психическо състояние и физически оплаквания в резултат на хомеопатичното лечение (Фиг. 2). По-критични към хомеопатията са пациентите от група 3, които не са избрали нито един от двата модела на договор за хомеопатично лечение. Съответно те и са по-малко информирани както по отношение на хомеопатията, така и за научните спорове за нейната ефективност. За разлика от тях в първите две групи повече от половината от участниците са добре запознати с научния спор за действието на хомеопатията, но въпреки това над 80% нямат никакви съмнения в ползите от нея.

Как лекарите хомеопати се оценяват в сравнение с другите лекари?

Като цяло всички лекари са били оценени добре, но навсякъде по отношение на въпроса за контакта лекар – пациент лекарите хомеопати са получили значително по-високи оценки от останалите (Фиг. 3, 4).

Много ясно се вижда разликата, когато пациентите са питани дали лекарят е обърнал внимание на техните страхове и грижи, дали е отговорил на въпросите им, дали ги е изслушал, независимо от това колко е бил зает – по всички показатели хомеопатичните лекари получават по-добри оценки от нехомеопатичните (Фиг. 4).

"Напълно доволни" и "много доволни" са много по-често здравноосигурените пациенти, които ползват хомеопатични услуги, отколкото тези, които не се лекуват с хомеопатия. Над 90% от анкетираните имат доверие на своя лекар хомеопат.

Германците ясно показват, че хомеопатията работи, че времето, което се отделя на пациента, е много важно и че те са доволни и с по-добро здраве и самочувствие, благодарение на хомеопатичното лечение.

Хомеопатията има място в науката и университетите

В направено проучване повече от ¾ от анкетираните настояват за пълно интегриране на хомеопатията в медицината (Фиг.5). Германците ясно посочват, че биха искали в бъдеще хомеопатията да има по-голяма роля в научните изследвания и в университетите. Това се установява от представително изследване на Forsa, поръчано от Съюза на фармацевтичните производители в Германия (BPI) през 2017 г. (6): в него в отговор на твърдението „Университетите трябва да провеждат и изследвания в областта на хомеопатията” 85% от анкетираните отговарят положително. В момента, съобразно държавните изисквания за придобиване на медицинско образование, хомеопатия може да се изучава в университетите само като свободно избираем предмет.

*Източници: www.gesundheitsmonitor.de; www.carstens-stiftung.de

(1) Böcken J, Braun B, Meierjürgen R (Hrsg.): Gesundheitsmonitor 2014 – Bürgerorientierung im Gesundheitswesen. Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung und der Barmer GEK

(2) Teut, Michael: Versorgungsforschung zur Homöopathie.

(3) Behnke, Jens: Vorteile der Homöopathie für Patienten und das Gesundheitssystem.

(4) www.gesundheitsmonitor.de/ Gesundheitsmonitor 2014

(5) Linde et al., 2012; Härtel and Volger, 2004

(6) BPI, 09.06.2017: Patienten vertrauen homöopathischen Arzneimitteln

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече