За избор на управители на няколко общински лечебни заведения.

На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 17, ал. 2, чл. 62, ал. 7, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 45, ал. 1 и чл. 46-56 от Наредбата за общинските лечебни заведения, както и на основание Решение № 305 от 30.05.2019 г. на Столичния общински съвет, се обявява конкурс за избор на управители на следните общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност:

  1. „Диагностично-консултативен център VI – София” ЕООД;

  1. „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД;

  1. „Диагностично-консултативен център XVII – София” ЕООД;

  1. „Диагностично-консултативен център XVIII – София” ЕООД;

  1. „Диагностично-консултативен център XXIV – София” ЕООД;

  1. „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД

  1. „Дентален център II – София” ЕООД;

  1. „Медицински център XXXI – Нови Искър” ЕООД;

  1. „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София” ЕООД.

Това се съобщава на интернет-страницата на местния парламент.

Кандидатите в конкурса следва да отговарят на следните условия:

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или да са лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно дентален лекар, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

Плик № 2 съдържа разработка – „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, надписан с името на лечебното заведение, за което се кандидатства, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. Заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация, относно темите – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на лечебните заведения и образец на декларация за обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, в срок до 11.07.2019 г., в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 11.07.2019 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 11.07.2019 г.

Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания ще се състои на 12.07.2019 година от 10.00 ч. в Столична община, ет. 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981-10-39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече