Стойностите на фекален калпротектин са повишени.

Стойностите на фекален калпротектин са повишени при пациенти с транстиретинова амилоидоза (АТТР) и гастроинтестинална (ГИ) симптоматика, демонстрират Наков Р. и сътр. в две наскорошни публикации в European Journal of Gastroenterology and Hepatology и Medicine. Това заключение за първи път предлага участието на чревното възпаление като компонент в патогенезата на ГИ симптоматиката на заболяването.

АТТР е рядко системно заболяване, характеризиращо се с амилоидни депозити, формирани от неправилно нагънати мономери на белтъка транстиретин (ТТР). ГИ прояви са чести при АТТР и се асоциират с намалено качество на живот. В някои случаи ГИ симптоми са налични дори преди появата на полиневропатия или кардимиопатия, като най-честите начални симптоми са диария, констипация, необяснима загуба на тегло или гадене.

Патогенезата на ГИ прояви при АТТР не е напълно ясна. ТТР депозити са описани главно в субмукозата на тънкото и дебелото черво, водещи до патологичен мотилитет и съответно повишена податливост към чревно възпаление. В повечето случаи с АТТР нито ендоскопията, нито хистологията са информативни, защото ТТР депозитите рядко се откриват в чревната мукоза. Фекалният калпротектин (ФК) е най-добре проученият неинвазивен маркер за оценка на чревното възпаление.

Наков и сътр. целят да оценят диагностичната роля на ФК при пациенти с АТТР и ГИ симптоматика, срaвнявайки 21 пациенти с АТТР и 42, свързани по пол и възраст, здрави контроли. Средната стойност на ФК при АТТР пациентите е 184 μg/g (30-430), което е сигнификантно повече от стойностите при контролите – 40 μg/g (30-70); U=36, z=-5.955, p<0.001. Граничната стойност от 71 μg/g ФК може да отдиференцира пациентите с АТТР и ГИ симптоматика от здравите контроли с чувствителност 91%, специфичност 100%, позитивна предсказваща стойност 100% и негативна предсказваща стойност 97%.

Също така, стойностите на ФК статистически значимо са асоциирани с наличието на неутрофилна инфилтрация в дебелочревната мукоза (p=0.002), наличието на амилоидни депозити в ректалната мукоза (p=0.007) и наличието на хронична диария (p=0.046).

В заключение, проучванията показват, че стойности на ФК над 71 μg/g и наличието на специфична клинична картина (диария/констипация и кардиомиопатия и/или полиневропатия; необяснима загуба на тегло и кардиомиопатия и/или полиневропатия или ГИ симтоматика и наличие на фамилна история за АТТР) биха могли да помогнат на гстроентеролога да постави правилната диагноза и да вземе решение кой пациент да изпрати на генетичен тест за АТТР.

Използвани източници:

  1. Nakov R, Sarafov S, Nakov V, Gospodinova M, Ianiro G, Todorov T, Todorova A, Tournev I, Fecal calprotectin levels are elevated in transthyretin amyloidosis patients with gastrointestinal manifestations, Medicine (Baltimore). 2020; 99: e19509.
  2. Nakov R, Sarafov S, Nakov V, Gospodinova M, Tournev I. Fecal calprotectin concentrations in patients with hereditary transthyretin amyloidosis and gastrointestinal symptoms. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2020 May;32(5):664
Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече