Те се използват в диагностиката на простатен карцином и невроендокринни тумори.

(Доц. д-р Валерия Хаджийска, дм, началник Клиника по нуклеарна медицина в „Александровска“)

От месец май в УМБАЛ „Александровска“ функционира на пълни обороти нова, високотехнологична радиохимична лаборатория за производство на два нови радиофармацевтика при пациенти за диагностициране на простатен карцином и невроендоринни тумори. „Галиевата лаборатория” е моделирана и оборудвана с подкрепата на експерти от Международната атомна агенция (IAEA) и водещи специалисти от Германия по модела на лабораторията в Университетската Болница KLINIKUM RECHTS DER ISAR в Мюнхен. С новата придобивка Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска” се превърна в най-добре оборудвания център в Западна България от технологична гледна точка – разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT) и със собствен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици (вещества съдържащи изотопи, използвани за диагностични цели).

PЕТ/CT с 68 Ga DOTATOC ПРИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ

На 14.07.2020 г. в УМБАЛ “Александровска”, София за пръв път се проведе позитронно-емисионна томография (PET/CT, ПЕТ-скенер) с нов изотоп (маркиран с Галий (68Ga) – DOTATOC (соматостатинов аналог). Това е един от най-бързо развиващите се методи за диагностика и проследяване на пациенти с невроендо-кринни тумори в световен мащаб. В сравнение със съществуващите методи, технологията позволява, изобразяване не само на патологичните структурни изменения, но и метаболитно активните промени (дава информация за активността на заболяването), което е водещо за ранното откриване на метастази и оценката на терапевтичния ефект.

Според данни от УМБАЛ ‚Александровска“ при близо 30% от случаите на невроендокринни тумори до настоящия момент не е било възможно точно стадиране и съответно провеждане на адекватно и ефективно лечение. Невроендокринните тумори ( НЕT, NETs)включват хетерогенна група от новообразувания , които възникват от хормон продуциращите клетки на невроендокринната система. Най-голяма част от тях се откриват в стомашно-чревния тракт, белите дробове и панкреаса. Въпреки, че все още се срещат рядко, честотата им през последните години се увеличава. Повечето от NETs експресират SST рецептори и могат да бъдат ефективно визуализирани с радиомаркирани SST аналози, какъвто е
68 Ga DOTATOC.

Изследването се реимбурсира изцяло от НЗОК.

Какво е PET/CT с 68Ga DOTA?

PET/CT (ПЕТ скенер) с 68 Ga DOTATOC (позитронно-емисионна томография, съчетана с компютър- томография) е хибридно образно изследване, което позволява да се получи едновременно функционален и структурно-анатомичен образ на изследваните органи и структури чрез интравенозно въвеждане на специфичното радиохмично вещество. 68Ga DOTATOC e маркиран с изотоп (68Ga) соматостатинов аналог (DOTATOC), който се свързва с таргетни молекули (рецептори), разположени по повърхността на невроендокринните тумори;

Тези рецептори се появяват на повърхността на клетките на невроендокринните тумори във всички стадии на заболяването, което ги прави отлично средство за радионуклидна диагностика и възможност да бъдат визуализирани с PET/CT апарата.

Какви са предимствата на 68Ga – DOTATOC PET/CT (68 Галий)?

Изследването с радиофармацевтика 68Ga – DOTATOC в УМБАЛ “Александровска” при невроендокринни тумори има редица предимства:

 • Методът е с много по-висока чувствителност и специфичност от обикновената соматостатинова сцинтиграфия, което позволява ранно откриване на рецидиви и метастази, особено в случаите, когато рутинните образни изследвания са с неясен/несигурен резултат;
 • Методът подпомага стадирането (определяне на началното разпространение на заболяването);
 • Методът позволява планиране и проследяване ефекта от проведеното системно лечение (например терапия със соматостатинови аналози, Сандостатин и др.) и преценка на следващата терапия;

Клиниката по Нуклеарна медицина към УМБАЛ “Александровска”, разполага с най-високочувствителен ПЕТ-КТ скенер от последно поколение с 5 рингов детектор с възможност за намаляване на дозата на инжектирания радиоактивен материал, както и времето на изследване при възможно най-високо качество на получения образ.

Кои пациенти са подходящи за изследване с PET/CT с 68Ga DOTA ?

 1. Пациенти с новодиагностициран невроендокри
  нен тумор - за определяне на вида на лечението -
  оперативни и/или лекарствено лечение;
 2. Пациенти след след вече проведено оперативно и/или системно медикаментозно лечение;
 3. Пациенти, при които трябва да се оцени ефектът от проведената терапия;
 4. Пациенти със съмнение за далечна дисеминация (разпространение), непотвърдени от останалите образни изследвания.

Кои са основните клинични индикации за провеждане на PET/CT с 68Ga DOTA ?

Основните индикации за провеждане на PET/CT с 68 DOTATOC са разработени от Експертния съвет по нуклеарна медицина в България, в съответствие с ръководството на Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина (Procedure guidelines for PET/CT tumour imaging with 68Ga-DOTA-conjugated peptides: 68Ga-DOTA-TOC, 68Ga-DOTA-NOC, 68Ga-DOTA-TATE):

 1. За първоначално стадиране на пациенти с нев-
  роендокринни тумори НЕТ (G1 и G2, в т.ч. медула-
  рен карцином на щитовидна жлеза, малигнени феохромоцитоми, параганглиоми и др.);
 2. За проследяване на пациенти с известно заболяване - за откриване на резидуално, рецидивиращо или прогресиращо заболяване (рестадиране);
 3. За определяне на соматостатин рецепторния статус при пациенти подлежащи на терапия със соматостатинови аналози;
 4. Избор на пациенти подходящи за радионуклидна терапия с 177Lu or 90Y-DOTA-пептиди;
 5. За определяне на ефекта от терапията - да се има предвид възможността за фалшиво негативен резултат при дедиференциация на тумора и загуба на рецептори.

Кои са туморите с висока експресия на соматостатинови рецептори и могат да се визуализират с 68 Ga DOTA PET/CT?

 • Гастроентеропанкреатични тумори - карциноиди,
  гастринома, инсулинома, глюкагонома, VIPoma и др, функциониращи и нефункциониращи;
 • Тумори на симпатико-адреналната нервна система - феохромоцитом, параганглиом, невробластом, ганглионевром;
 • Медуларен карцином на щитовидната жлеза;
 • Питуитарен аденом;
 • Медуллобластом;
 • Меркел-клетъчен карцином;
 • Дребноклетъчен карцином на белия дроб;
 • Менингиом.

Как се провежда ПЕТ-скенер с 68 Галий?

За целите на изследването чрез периферен венозен път (абокат) се въвежда специфичния радиофармацевтик – 68 DOTATOC. Необходимо е известно време за натрупване на радиофармацевтика – до 90 минути след инжектиране. в този интервал пациентът изчаква спокойно в определено за целта помещение. Следва позициониране на апарата за сканиране. Времето необходимо за регистрация на изображенията е около 15-20 мин.

Не се наблюдават странични ефекти свързани с изследването.

Предимства на Галий- PSMA PET/CT при рака на простата

На 07.05.2020 Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“, София сстартира радиоизитопно изследване при пациенти с простатен карцином. Методът е изключително ценен за диагностика и проследяване на пациенти с рак на простатата. В сравнение с други образни методи, изследването с Ga PSMA e по-чувствително за ранно откриване на

рецидиви, което е води до все по-широкото му приложение.

ПЕТ/КТ с галий позволява изобразяването не само на структурните изменения, но и на метаболитната активност на промените, което дава инфорлация за активността на заболяването и има решаващо значение при ранно откриване и оценката на терапевтичния ефект при туморния процес.

Кое прави ПЕТ/КТ с Галий предпочитано изследване при пациентите с рак на простата и какво всъщност представлява ?

Най-общо казано , чрез изследването с ПЕТ скенер имаме възможността едновременно да получим информация, както за структурните промени, така и за метаболитната активност, свързани с патологичния процес и то за сравнително кратко време.

За целите на изследването се използва 68 Ga PSMA, които предтавлява маркиран с изотоп ( 68 Ga) простат- специфичен антиген ( PSMA) и се свързва избирателно с таргетни молекули (рецептори) , разположени по повърхността на карциномните клетки в простатната жлеза. Тези рецептори се откриват във всички стадии на заболяването, което ги прави отлично средство за радионуклидна диагностика. Едно от предимствата на метода е , че открива дори малки структури ( например лимфни възли) които фиксират специфичния РФ, а биха могли лесно да пропуснат при други образни изследвания. Друга положителна характеристика е целотелесния характер на изследването, което позволява да се откриват далечни метастази, за които понякога не се подозира, Но трябва да се има предвид, че не различните хистологични варианти на простатния карцином, са с различна способност да фиксират Ga PSMA, като има и такива които не се позитивират при изследване с галий.

Кои пациенти са подходящи за ПЕТ-скенер с 68 Ga PSMA (68 Галий)?

 1. Пациенти с новодиагностициран карцином на простатата за определяне на вида на лечението – простатектомия, лъчетерапия, лекарствено лечение;
 2. Пациенти след вече проведено радикално лечение и дори и при много ниски стойности на туморния маркер за ранна визуализация на рецидив;
 3. Пациенти, при които трябва да се оцени ефектът от проведената терапия;
 4. Пациенти, при които има предходна негативна биопсия и все още клинично съмнение за наличие на рак на простатата;
 5. Пациенти със съмнение за далечни разсейки, непотвърдени от останалите образни изследвания.

Какви са предимствата на 68Ga – PSMA PET/CT (68 Галий)?

Изследването с радиофармацевтика 68Ga – PSMA в УМБАЛ “Александровска” при простатен карцином има редица предимства, например:

 • Методът е с висока чувствителност, което позволява ранно откриване на рецидиви, дори и при ниски стойности на туморния маркер PSA < 0,2 ng/ml, особено в случаите, когато рутинните образни методи са с несен/ несигурен резултат);
 • Методът подпомага стадирането (определяне на началното разпространение на заболяването) при пациенти с висок риск – T2c -3a, висок PSA;
 • Планиране и проследяване ефекта от проведеното системно лечение (хормонална терапия, химиотерапия) и преценка на следващата терапия;
 • Планиране на лъчелечението, избор на пациенти за радиолигандна терапия и оценка на ефекта;
 • Определяне на място за биопсия при пациент с клинични данни за карцином и отрицателен резултат от биопсичното изследване.

Как се провежда ПЕТ-скенер с 68 Галий?

Подобно на останалите изследвания с ПЕТ/КТ, радиофармацевтика ( 68 Ga PSMA) се възежда чрез периферен венозен път, необходим е определен интервал от време ( до 90 мин след инжектиране) за да се натрупа в тялото., след което следва скениране.

Не се наблюдават странични ефекти свързани с изследването.

Какви са клиничните индикации за провеждане на PET/CT 68 Ga PSMA (68 Галий)?

Основните индикации за провеждане на PET/CT с 68 Ga PSMA са разработени от Експертния съвет по нуклеарна медицина в България, в съответствие с ръководството на Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина (68Ga-PSMA PET/CT: Joint EANM and SNMMI procedure guideline for prostate cancer imaging: version 1.0):

 1. При пациенти с рак на простатата, след радикално лечение, със съмнение за рецидив (при повишаване на PSA):
 • при пациенти с биохимичен рецидив и стойности на PSA между 0,2 и 10 ng/ml;
 • при пациенти с биохимичен рецидив и PSA над 10 ng/ml, при които другите образни методи (КТ и/или ЯМР, костна сцинтиграфия и/или SPECT/СТ) не установяват наличието на рецидив;
 • при пациенти с кратко време на удвояване на PSA и първоначален висок Gleason Score;
 • за изключване или локализиране на далечни метастази (кости, вътрешни органи);
 • за изключване или локализиране на метастази в лимфните възли;
 • за изключване или визуализация на локален рецидив в ложето на простатната жлеза след радикална простатектомия или дефинитивна лъчетерапия.

Както споменахме, вече предимство на метода е целотелесния му характер и възможността за обхващане на целия спектър на разпространение на заболяването (простатно ложе, лимфни вериги, далечни метастази) в рамките на едно изследване. По отношение на диагностика на метастатични лимфни възли методът превъзхожда възможностите на компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс, предоставяйки възможно най-високата чувствителност (EAU Prostate Cancer Guideline 2020).

 1. За първоначално стадиране при пациенти с висок риск преди планиране на радикална простатектомия или лъчетерапия:
 • Пациенти (Gleason Score ≥7b, PSA> 20 ng / mL, ISUP > 2/3 , клиничен стадий T2c – 3a, при които нараства вероятността за метастазиране в лимфни възли или кости. Проучванията показват, че 68 Ga PSMA PSMA PET/CT има предимство пред КТ, ЯМР и костна сцинтиграфия и при тези локализации (EAU Prostate Cancer Guideline 2020);
 1. При пациенти с авансирал простатен карцином за оценка на ефекта от системната терапия.

Докaто промяната в стойностите на PSA се използва за обща оценка на терапевтичния отговор, 68 Ga PSMA PET/CT изследването дава възможност за преценка на индивидуалния отговор на отделните метастази и насоки за провеждане на локална терапия (например лъчетерапия на костни метастази).

 • При пациенти с кастрационно-резистентен карцином на простатата за доказване или отхвърляне на далечно метастазиране (М0);
 • За планиране и оценка на ефекта от радионуклидната терапия 177 Lu PSMA;
 • За определяне на мястото на биопсията при пациенти с високи клинични и образни суспекции за рак на простатата, при които има проведена поне една биопсия, НЕдоказваща простатен карцином (индикацията е валидна след провеждане или в комбинация с ЯМР, освен при наличие на контраиндикации за такова изследване);
 • При пациенти след радикална простатектомия, при които PSA не спада в допустими граници за период от 6 месеца (PSA над 0.2 нг/мл).
Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече