Магистратите констатираха ред неспазени нормативни процедури.

Софийският административен съд (САС) осъди Медицински университет-София по случая с д-р Радислав Наков. Припомняме, че през ноември 2019 г. той не бе избран за асистент в Катедрата по гастроентерология към МУ-София, тъй като е онкологично заболяване.

САС е взел решение на 23.07.2020 г., с което обявява, че решението на Академичния съвет (АС) на МУ-София, с което е одобрен асистент по споменатия конкурс за невалидно и нищожно. Също така, МУ-София е осъден да заплати всички разходи по делото на д-р Наков. САС няма правомощията да отмени конкурса и да назначи нова или допълнителна проверка по случая, тъй като това е в компетенциите на МУ-София.

В решението на САС се споменава, че не е спазено изискването за форма – АС не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент по конкурса, в протокола не се съдържали никакви обсъждания, мнения и други становища от членовете на АС.

Освен това, напомняме, че в конкурса са били допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила – комисията в посочения й състав (проф. Владимиров, проф. Генов и доц. Пенчев), провела процесния конкурс, провеждала конкурсите през последните 6 години, въпреки че приложимите норми на Закона за развитието на академичния състав (ЗРАСРБ) предвиждат, че за членове на комисията не могат да бъдат избирани лица, които са били нейни членове по предходните две последователни процедури за заемане на академична длъжност в едно и също професионално направление в съответното висше училище в случаите, когато има достатъчно хабилитирани лица.

В конкретния случай, при направената справка на официалната интернет страница на МУ-София се установява, че има 7 хабилитирани преподаватели.

Нарушена е била анонимността на изпита, един от кандидатите бил поканен от комисията и останал около половин час насаме с членовете й. Поведението на членовете на комисията е създало впечатление за предварително определен за спечелил съответния кандидат.

Също така, САС установява, че Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, които предвиждат одобрение от АС на решения на други органи в процедурите по заемане на академични длъжности противоречат на ЗРАСРБ. Това е така, понеже те са създадени въз основа на обявена за противоконституционна с Решение № 11/2010г. на Конституционния съд разпоредба на закона, поради което на основание чл.5, ал.1 АПК не следва да се прилагат.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече