Ще се проведе в УМБАЛ „Александровска“.

Той ще се състои във Втора хирургична клиника на УМБАЛ „Александровска“ – „ Професор Александър Станишев“, Аудитория „Професор Янко Добрев“. Планира се събитието да се проведе от 14 до 16 часа, като то ще бъде ориентирано за студенти и лекари, информират от болницата.

Темите са:

14:00-16:00 Сесия за студенти – „Как да станеш най-добрият лекар, който можеш да бъдеш?“

14:00-14:30ч. Д-р Ася Консулова – „Същност на онкологията и как минава денят на медицинския онколог?“; „На какво ни научи историята на лечението на карцинома на гърдата?“; „Какво означава да работиш в онкологичен „Center of excellence”?; „Какво трябва да включва едно мотивационно писмо?“; „Как да станеш най-добрият лекар, който е възможно да бъдеш?“.

Д-р Ася Консулова придобива диплома по Медицина от Медицински Университет „Проф. П. Стоянов“-Варна през 2003 г. Придобива специалност по Вътрешни болести през 2011 и по Медицинска онкология през 2015. През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином“. Професионалните ѝ интереси обхващат лечението на злокачествените тумори на гърдата, белия дроб, гастро-интестиналния тракт и невроендокринни тумори. Професионалната си квалификация д-р Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове като: Институт Жул Борде, Брюксел, Белгия, със стипендия на Европейския Съюз; през 2017 специализира в болницата към Медицинския университет във Виена, Австрия като стипендиант на Ценрално-европейската кооперативна онкологична група (CECOG), а през 2018 със стипендия на Европейското училище по Онкология (ESO) специализира 7 месеца в Клиничен Онкологичен център Шампалимо, Лисабон, Португалия.

Д-р Консулова е чест гост лектор на български и международни конгреси, най-вече свързани с карцином на гърда и лечение на невроендокринните тумори. Носител е и на няколко награди, вкл. МОРЕ – Дарзалас за 2016 за значителен принос в Българската Клинична онкология. Тя е член на Европейската Асоциация по медицинска Онкология (ESMO), Европейската Организация на Рака (ECCO) и Американската Асоциация по Клинична Онкология (ASCO). Тя е национален координатор на Европейската Инициатива за качествено лечение на пациенти с белодробен карцином (EIQMLCC) и Европейската мрежа за лечение на тийнейджъри и млади хора с карциномни болести (ENTYAC). Член е на Етичната комисия на клуб „Млад онколог“, България.

Автор е на над 90 публикации, повечето от които в реферирани международни списания. Рецензент е на Европейския конгрес по белодробни болести, както и на няколко международни и български реферирани издания.

В момента работи като медицински онколог в Отделение Медицинска онкология, Комплексен Онкологичен център-Бургас.

14:30-15:00ч. Д-р Мариела Василева – „Същност на онкологичната хирургия и какво значи да работиш в екип?“; „На какво ни научи историята на лечението на карцинома на гърдата?“; „Какво означава да работиш в онкологичен „Center of excellence”?“; „Основни елементи в автобиографията на младия онколог“; „Как да изградим добра автобиография? – курсове и стипендии (ESMO, ESO, EORTC, etc.)“.

Д-р Мариела Василева завършва Медицина през 2011 в Медицински Университет-София. От 2013 година специализира в Клиника по хирургия „Професор Александър Станишев“ на Университетска Болница „Александровска“, София. През 2016 година защитава дисертационен труд на тема „Прогностични и предиктивни фактори при карцинома на млечната жлеза“. Научните и професионалните ѝ интереси са свързани с диагностиката и лечението на злокачествените заболявания на гърдата и гастро-интестиналния тракт. Като докторант печели три проекта „Млад изследовател“ към Медицински Университет-София, с помощта на които създава и развива първата биобанка за туморни тъкани на гърдата в Университета. От 2017 година е част от екипа на Клиниката по хирургия, прилагащ интраоперативната лъчетерапия при пациенти с ранен карцином на гърдата. Участвала е в много курсове на ESMO и ESO. Специализира в Катедра по биологични науки на Университета в Есекс, Англия през 2015 година и Националния Раков Институт в Амстердам, Холандия през 2018 година. През 2019 година д-р Василева печели стипендия на ESMO за транслационни изследвания и от месец ноември започва работа в Катедрата по лъчетерапия и онкология на Медицинския Университет в Инсбрук, Австрия. Член е на ESMO, ESO и EORTC. Има над 30 абстракта и пълнотекстови публикации в български и международни реферирани издания.

15:00-15:30 Доц. Десислава Костова-Лефтерова –„Медицината само за лекари ли е? Или как да накараме нещата да работят!“; „Как се създава добър постер?“.

Доц. Десислава Костова-Лефтерова е медицински физик, специалист в областта на образната диагностика и радиационната защита при прилагане на йонизиращи лъчения в медицината. През 2015 година защитава дисертационен труд на тема „Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията“. Работи като медицински физик към МБАЛ „Национална кардиологична болница“ и УМБАЛ „Александровска“, а от 2017 е доцент към Катедра по медико-диагностични дейности на Медицински Университет-Плевен. Автор е на над 40 научни публикации, голяма част от тях посветени на работата ѝ по оптимизация на рентгенови изследвания на деца и проучвания в областта на радиационно индуцирани ефекти вследствие на медицинско облъчване. Преподавател е към МУ-Плевен и МУ-София. Лектор е в курсове за студенти и специализанти - медицински физици, лекари, рентгенови лаборанти. Поканен лектор е на различни научни форуми. Участва в национални и международни проекти. Специализирала е във Франция, Италия, Англия. Тя е член на управителния съвет на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство. Научните ѝ интереси са свързани с оптимизиране на рентгенови изследвания, радиационна защита, радиационно-индуцирани ефекти вследствие на медицинско облъчване, контрол на качеството и осигуряване на качеството в рентгенологията, дозиметрия. Има над 10 години натрупан клиничен опит в областта на оптимизацията на диагностични рентгенови изследвания и процедури.

15:30-16:00 Доц. Свилен Маслянков – „Какво означава да си добър лекар в България?“.

Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков е хирург с над 20-годишен опит. Завършва медицина в МУ-София през 1997 година, след което започва кариерата си в Комплексен Онкологичен Център, гр. Велико Търново. През 2005 г. става специалист по Обща Хирургия. През 2012 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Измерване качеството на живота на пациенти с рак на ректума – възможност за прецизиране на оперативното лечение”. След спечелен конкурс започва преподавателска кариера в Катедра по хирургия към Медицински Университет София, Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев“ на Университетска болница „Александровска“. Има проведени редица специализации в хирургични клиники в Гърция, Испания, Хърватия, Англия, Русия и др., както и над 70 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина. През 2013 е един от двамата стипендианти на Асоциацията по Kолопроктология на Великобритания и Ирландия (The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, ACPGBI) за Източна Европа: едномесечна стипендия, през време на която посещава годишната среща на организацията и три водещи клинични центъра във Великобритания. Стипендиант също на EUSOMA (2003), BSO (2007,2009), ESSO (2010,2012), ESO (2011, 2014) и EORTC (2012).

Специфичните му научни и практически интереси са свързани с онкологичната, пластично-възстановителната, миниинвазивна и колопроктологична хирургия, с над 250 оперативни намеси годишно. През 2015 издава монография на тема „Рак на ректума – съвременни аспекти”. Публикациите на доц. Маслянков са над 100, като към момента актуалният им импакт фактор е 50. Известни са над 80 цитации на статиите му, основно направени от автори в чужбина.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече