Това бе записано в Закона за лечебните заведения.

Специалистите по здравни грижи могат да създават собствени медицински практики, в които самостоятелно, без наблюдение, да изпълняват лекарски предписания. Това беше записано окончателно в Закона за лечебните заведения, след като депутати приеха измененията и допълненията към нормативната рамка на второ четене днес.

Здравните специалисти могат да откриват амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат индивидуална или групова практика за здравни грижи. Те могат да ги откриват като физически лица - лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори или като еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, като в тези случаи едноличният собственик ще управлява и представлява лечебното заведение.

В Закона е уточнено, че индивидуална практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област, и които се регистрират по реда на чл. 40. Групова практика за здравни грижи се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри и/или акушерки и/или рехабилитатори, като и тук изискването е за минимум три години стаж в съответната професионална област и регистрация. Практиките за здравни грижи може да извършват дейности и в дома на пациента, когато състоянието на пациента налага това.

Регистрацията се извършва в РЗИ, като в 10-дневен срок от постъпването на заявлението, регионалната здравна инспекция извършва проверка за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение, проверява за наличието на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели (когато лечебното заведение ще използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение) и издава удостоверение. В случай, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания и/или утвърдените медицински стандарти или на лечебното заведение не е издадена лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, РЗИ дава предписания и определя срок за отстраняването на неизправностите, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече